Spoločnosť Tlmačská energetická, s.r.o. prevádzkuje systém centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Tlmače. Vykurovanie v meste prevzala od 1. mája 2012. Na základe výberového konania a následného schválenia Mestským zastupiteľstvom prevzala do prenájmu majetok mesta súvisiaci s výrobou a distribúciou tepla.

Cieľom spolupráce mesta Tlmače a spoločnosti Tlmačská energetická, s.r.o. je zabezpečiť komplexnú modernizáciu systému vykurovania v meste. Zameria sa predovšetkým na rekonštrukciu zdrojov tepla, centralizáciu výroby tepla, výmenu neefektívnych rozvodov tepla a inštalácia domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST).

Spoločnosť prevádzkuje systém vykurovania v meste na základe nájomnej zmluvy. Kontrola mesta nad plnením zmluvných podmienok je zabezpečená zriadením Dozornej rady spoločnosti s väčšinovým obsadením zo strany mesta Tlmače.

Princípom spolupráce je zabezpečenie všetkých investičných opatrení bez nároku na rozpočet mesta. Celú investíciu zabezpečuje Tlmačská energetická, s.r.o. Zvýšenie efektívnosti distribúcie tepla ale najmä plánované rozšírenie využívania lacnejšej biomasy ako palivá, pocítia odberatelia tepla znížením ceny tepla po uvedení novej kotolne na biomasu do prevádzky. Tieto opatrenia smerujú k zvýšeniu stability a garancií v oblasti kvality dodávok tepla a teplej úžitkovej vody a ku zníženiu a stabilizácii ceny tepla.